Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2014

Thứ bẩy, 02/08/2014 14:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ vừa ký ban hành Quy chế hoạt động và Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban Chỉ đạo này.

Ảnh minh họa

Theo đó, Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và phát huy trí tuệ tập thể của các thành viên; bảo đảm yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thành viên được pháp luật quy định.

Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về những nhiệm vụ được phân công.

* Kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban Chỉ đạo cũng xác định rõ mục đích thông qua hoạt động của Ban Chỉ đạo để đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính của nhà nước giai đoạn 2011- 2020 và kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của các Bộ, ngành, địa phương bảo đảm hoàn thành các mục tiêu cải cách hành chính năm 2014 của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương.

Bên cạnh đó, gắn kết công tác cải cách hành chính của các Bộ, ngành, địa phương; tăng cường trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách hành chính.

Trong đó, Bộ Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012, trong đó tập trung triển khai xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; chọn một số vụ, cục của một số bộ để làm thí điểm, rút kinh nghiệm, nhân rộng ra cả nước; xây dựng và ban hành Nghị định về đánh giá cán bộ, công chức.

Các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tiếp tục triển khai thực hiện để hoàn thành 25 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; đẩy mạnh triển khai Đề án 896 về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và công khai TTHC ở tất cả các ngành, lĩnh vực theo quy định của Chính phủ, đặc biệt là TTHC trên một số lĩnh vực trọng tâm: Đất đai, kinh doanh, xây dựng, thuế, hải quan...

Quý II/2014, Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ văn bản sửa đổi Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; trình Thủ tướng Chính phủ Đề án "Hỗ trợ nhân rộng triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện".

Theo : chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)