Ban hành Quy chế thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính của Bộ Xây dựng

Thứ năm, 08/05/2014 10:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 06/5, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 468/QĐ-BXD về việc ban hành"Quy chế thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính của Bộ Xây dựng". Quy chế gồm 7 Chương và 17 Điều.

Quy chế này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, phạm vi và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (gọi tắt là kiểm soát TTHC) và việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Quy chế này không điều chỉnh các nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức thuộc Bộ Xây dựng (gọi tắt là các đơn vị và cá nhân) tham gia hoạt động kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.

Về Nguyên tắc trong thực hiện kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính bao gồm:

Kiểm soát thủ tục hành chính phải bảo đảm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính; đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất trong quá trình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị thuộc Bộ; bảo đảm quy định thủ tục hành chính dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí của đối tượng, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời đáp ứng mục tiêu quản lý nhà nước của Bộ.

Kiểm soát thủ tục hành chính là một quy trình, có mối liên hệ chặt chẽ không tách rời quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chung của Bộ, được thực hiện thường xuyên, liên tục ngay từ khâu dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính đến việc thực thi văn bản pháp luật trong thực tế; có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong quá trình triển khai.

Việc tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính phải đảm bảo tính kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 861/QĐ-BXD ngày 22/9/2011 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế thực hiện kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính của Bộ Xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 468/QĐ-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)