Phân công nhiệm vụ triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Xây dựng

Thứ ba, 01/04/2014 14:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/3, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 288/QĐ-BCĐ về việc Phân công nhiệm vụtriển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Xây dựng cho các đơn vị có tên sau đây:

1. Văn phòng Bộ: Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Xây dựng theo Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này;

2. Vụ Pháp chế: Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Xây dựng theo Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này;

3. Vụ Tổ chức cán bộ: Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Xây dựng theo Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này;

4. Vụ Kế hoạch - Tài chính: Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Xây dựng theo Phụ lục 4 kèm theo Quyết định này;

5. Trung tâm Thông tin: Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Xây dựng theo Phụ lục 5 kèm theo Quyết định này.

Nhiệm vụ cụ thể.

Tổng hợp các số liệu, tài liệu kiểm chứng về công tác cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Xây dựng và tổ chức tự đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần đảm bảo trung thực, khách quan, đúng quy định theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại văn bản số 933/BNV-CCHC ngày 20/3/2013 và văn bản số 1417/BNV-CCHC ngày 23/4/2013 (có văn bản gửi kèm theo).

Phối hợp với các đơn vị, công chức có liên quan trực thuộc Bộ để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và gửi kết quả về Ban Chỉ đạo Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Xây dựng (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 23/4/2014.

Giao Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp kết quả và báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ.

Các đơn vị chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công và Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng ban Chỉ đạo về nhiệm vụ được giao. Trong khi triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh hoặc có nội dung chưa hợp lý cần phải sửa đổi, bổ sung, các đơn vị phản ánh kịp thời về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Ban Chỉ đạo xem xét, giải quyết.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 288/QĐ-BCĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)