Công bố 11 thủ tục hành chính mới ban hành giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

Thứ tư, 28/05/2014 10:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 26/5, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 576/QĐ-BXD về việc công bố 08 thủ tục hành chính mới ban hành về “quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước” tại Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và 03 thủ tục hành chính mới ban hành về “hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở” tại Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Cụ thể như sau:

Thủ tục hành chính cấp Trung ương gồm 02 thủ tục:

1. Thủ tục thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quản lý (Điều 5 Thông tư 14).

2. Thủ tục cưỡng chế thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quản lý (Điều 5 Thông tư 14).

Thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm 06 thủ tục:

1. Thủ tục thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thuộc địa phương quản lý (Điều 5 Thông tư 14).

2. Thủ tục cưỡng chế thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thuộc địa phương quản lý (Điều 5 Thông tư 14).

3. Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước (Điều 9 Thông tư 14).

4. Thủ tục cho thuê nhà ở sinh viên (Điều 17 Thông tư 14).

5. Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (Điều 26 Thông tư 14).

6. Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (Điều 34 Thông tư 14).

Thủ tục hành chính cấp xã gồm 03 thủ tục:

1. Thủ tục xác nhận về thực trạng nhà ở và lập danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn (Điều 4 Thông tư 09).

2. Thủ tục xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành theo giai đoạn (Điều 5 Thông tư 09).

3. Thủ tục xác nhận xây dựng nhà ở hoàn thành đưa vào sử dụng (Điều 5 Thông tư 09).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 576/QĐ-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)