Tên chuyên đề: Kỷ yếu hội thảo Tăng cường công tác tiêu chuẩn hoá trong hoạt động thông tin - tư liệu

Thứ ba, 28/11/2006 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Nhà xuất bản: Trung tâm thông tin khoa học và công nghệ - Bộ khoa học và công nghệ. Năm 2006. Số trang: 140. Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: TTCĐ.000730 - Thư viện KHCN-BXD.
Tóm tắt nội dung:
Trong những năm gần đây, cùng với chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước ta, với sự đổi mới nhiều mặt của của hoạt động khoa học công nghệ KHCN, hoạt động thông tin tư liệu ở nước ta cũng đã có nhiều thay đổi theo hướng ngày càng gắn kết với sản xuất và thực tiễn cuộc sống, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và hiện đại hoá phương thức phục vụ. Nhờ đó, hoạt động thông tin tư liệu đã đạt được những kết quả đáng kích lệ.
Đến nay, trong cả nước đã hình thành một Mạng lưới các cơ quan thông tin tư liệu rộng khắp từ Trung ương đến các Bộ, ngành, các Tổng công ty và các địa phương. Sản phẩm của Mạng lưới cũng đã thay đổi, tiến bộ hơn rất nhiều: từ những ấn phẩm thông tin truyền thống, các bộ phiếu tra cứu thủ công trước đây đến nay đã có nhiều sản phẩm hiện đại như các CSDL toàn văn, các Website, cổng giao tiếp, bản tin điện tử... Phương thức phục vụ thông tin ngày càng linh hoạt, tiện ích như phục vụ kho mở với cổng từ, mã vạch và nhất là phục vụ trực tuyến, thuê bao nguồn tin trên INTERNET...
Mặc dù vậy, hoạt động thông tin tư liệu ở nước ta nói chung vẫn còn những điều bất cập. Trong toàn Mạng lưới, giữa một số cơ quan thông tin tư liệu vẫn còn tính trạng không đồng nhất, không tương hợp về mặt tổ chức dây chuyền công nghệ, về mặt kỹ thuật và nhất là về ứng dụng các chuẩn trong hoạt động thông tin. từ đó dẫn đến việc tích hợp, trao đổi, chia sẻ và khai thác thông tin giữa các cơ quan, nhất là khai thác theo chế độ mạng ở phạm vi rộng còn gặp khó khăn, hạn chế hiệu quả phục vụ thông tin của Mạng lưới nói chung và của mỗi cơ quan thông tin tư liệu nói riêng. Một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là công tác tiêu chuẩn hoá trong hoạt động thông tin tư liệu ở nước ta chưa đáp ứng được yêu cầu và chưa được tổ chức triển khai một cách kịp thời, bài bản.
Để khắc phục tình trạng đó, cần thiết phải đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn hoá, nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin tư liệu ở nước ta, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Hội thảo Tăng cường công tác tiêu chuẩn hoá trong hoạt động thông tin tư liệu nhằm đánh giá tình hình công tác tiêu chuẩn hoá trong hoạt động thông tin tư liệu ở Việt Nam trong thời gian qua và đề ra chương trình hoạt động, giải pháp tăng cường công tác này trong giai đoạn từ nay đến 2010 và những năm tiếp theo.
Tập Kỷ yếu gồm 21 báo cáo như sau:
Phần I: Những vấn đề chung.
Hoạt động tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực thông tin tư liệu: hiện trạng và định hướng phát triển.
Tổng quan về Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.
Nhanh chóng tiếp cận và sử dụng các tiêu chuẩn hiện đại.
Vấn đề chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài trong lĩnh vực thông tin tư liệu...
Phần II: Báo cáo thực tiễn của các cơ quan thông tin tư liệu.
Hiện trạng chuẩn hoá công tác thông tin tư liệu tại các thư viện của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
Một số vấn đề về công tác tiêu chuẩn hoá ở Viện Thông tin khoa học Học viện Chính trị quuốc gia Hồ Chí Minh...

Thư viện Bộ Xây dựng
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)