Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Nghiệm thu công việc xây dựng

Tại điều 21, Nghị định 06/2021: Quy định về Nghiệm thu công việc xây dựng. Tuy nhiên trong Nghị định 06 nêu trên và các văn bản pháp luật hiện hành tôi không thấy khái niệm "Công việc xây dựng". Bộ Xây dựng cho tôi hỏi CĐT tiến hành Nghiệm thu vật tư, vật liệu hay thiết bị trước khi đưa vào xây dựng hay lắp đặt có được coi là Nghiệm thu các công việc xây dựng hay không?

Đỗ Tiến Hùng (caonga289@gmail.com) -

Xác định chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu trong trường hợp thuê tư vấn

Hiện nay, Theo đơn vị được biết chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu được quy định Định mực hệ số tại Điều 9 Nghị định 63/2014/NĐ-CP và Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo Phụ lục VIII Thông tư 12/2021/TT-BXD. Xin quý Bộ Hương dẫn củ thể là trong trường hợp thuê tư vấn để lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các công trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp ...thì chi phí tư vấn đấu thầu được xác định theo hệ số quy định tại Điều 9 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hay theo Định mức tại Thông tư 12/2021/TT-BXD?

Nguyễn Viết Thành (vietthanh1609@gmail.com) -

Xác định khối lượng hợp đồng trọn gói

Chúng tôi thi công ký hợp đồng trọn gói với Chủ đầu tư. Tuy nhiên tư vấn giám sát quản lý khối lượng cho chủ đầu tư yêu cầu tính lại toàn bộ khối lượng dự toán để xác nhận và thanh toán do điều 17 Nghị định 06/2021 có quy định là: CĐT, nhà thầu và tư vấn giám sát tính toán và xác nhận khối lượng. Điều này có trái với quy định hợp đồng trọn gói không?

Hoàng Anh (Hoanganh668@gmail.com) -

Ban quản lý dự án được giao làm Chủ đầu tư thì được tự thực hiện hiện gói thầu tư vấn lập dự án khi nào?

Đơn vị tôi là ban quản lý dự án chuyên ngành do UBND tỉnh thành lập, được Chủ tịch UBND tỉnh (người quyết định đầu tư) giao quản lý dự án (dự án khi chủ đầu tư không phải ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực).

Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 63 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13:

" 3. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực có trách nhiệm sau:

a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 68 của Luật này, trực tiếp quản lý đối với những dự án do người quyết định đầu tư giao và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 69 của Luật này;".

Tôi xin hỏi, theo quy định trên, đối với các dự án được UBND tỉnh giao quản lý dự án thì đơn vị tôi có được quyền thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư (bao gồm cả quyền tự thực hiện các gói thầu tư vấn), trong điều kiện đơn vị tôi đủ năng theo quy định hay không?

Trần Văn Dương (tranduong79@gmail.com) -

Cá nhân có được đứng hai vai trò chủ trì thiết kế và tư vấn giám sát trưởng trong một dự án hay không?

Công ty tôi là đơn vị thiết kế, giám sát sửa chữa, bảo dưỡng công trình A thuộc vốn ngân sách, nhân viên B trong công ty tôi có chứng chỉ hành nghề thiết kế và chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát phù hợp thì có được kiêm hai vị trí là chủ trì thiết kế và tư vấn giám sát trường trong dự án này không?

Mai Hằng (maihang101188@gmail.com) -

Xác định chi phí thiết kế công trình xây dựng

Đơn vị của tôi đang thực hiện lập tổng dự toán cho 1 dự án có yêu cầu thiết kế 3 bước. Tuy nhiên, ở bước thiết kế bản vẽ thi công có 1 hạng mục (có chi phí xây dựng là 10 tỷ đồng) mà bên tư vấn thiết kế không có năng lực để thực hiện dẫn đến việc phải thuê đơn vị thiết kế độc lập, vậy chi phí thiết kế hạng mục này được tính với hệ số nội suy riêng ứng với chi phí xây dựng của hạng mục hay sử dụng hệ số chung của bước thiết kế bản vẽ thi công (bước 3) của cả dự án.

Nguyễn Hoàng Anh (anhnh@himlamthudo.com) -