Lấy ý kiến góp ý về Danh mục các văn bản đã được thu thập để pháp điển đối với đề mục “Nhà ở”

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 30/10/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/11/2023

Nội dung văn bản:

Ngày 17/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 891/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục. Theo đó, Bộ Xây dựng được giao chủ trì thực hiện pháp điển đề mục “Nhà ở” thuộc chủ đề “Xây dựng, nhà ở, đô thị” (đề mục số 2 thuộc chủ đề số 43).

Triển khai nhiệm vụ trên, Bộ Xây dựng đã chủ trì tập hợp, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc đề mục và thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với đề mục “Nhà ở”. Để hoàn thiện danh mục pháp điển đối với đề mục trên, Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị Quý cơ quan rà soát, đề xuất bổ sung (nếu có) đối với các văn bản quy phạm pháp luật do Quý cơ quan chủ trì soạn thảo, ban hành có nội dung liên quan đến đề mục “Nhà ở”; nghiên cứu, có ý kiến đối với dự thảo danh mục pháp điển đề mục “Nhà ở”.

Văn bản góp ý của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 10/11/2023 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo kết quả pháp điển (gửi kèm file điện tử qua email thanhhoaqln@gmail.com).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4895-BXD-QLN_30102023.pdf