Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Nguyên tắc thiết kế tiết kiệm năng lượng cho nhà ở riêng lẻ và công trình thương mại nhỏ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 12/04/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 12/06/2023

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo TCVN trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo TCVN về Nguyên tắc thiết kế tiết kiệm năng lượng cho nhà ở riêng lẻ và công trình thương mại nhỏ.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chi email: songuyenarch@gmail.com) trước ngày 12/06/2023 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn.