Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo 03 tiêu chuẩn quốc gia về Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/04/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 06/06/2023

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo 03 tiêu chuẩn quốc gia trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo 03 tiêu chuẩn quốc gia về Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chi email ngochuyen05012015@gmail.com) trước ngày 06/06/2023 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn.