Lựa chọn giá thiết bị xác định dự toán gói thầu

Ngày cập nhật: 08/07/2024

Hỏi: (Trần Quốc Quan - quocquan102@gmail.com)

Công ty chúng tôi đang thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công theo quy định của Luật Xây dựng. Sau khi các dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi – đầu tư xây dựng hoặc hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán thì chúng tôi tổng hợp các vật tư thiết bị thuộc nhiều dự án để lập dự toán mua sắm vật tư thiết bị tập trung. Theo quy định của Bộ Xây dựng việc xác định giá thiết bị được quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 đã được sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì lựa chọn giá thiết bị theo nguyên tắc lựa chọn giá thấp nhất từ các nguồn thông tin sau:

- Báo giá của nhà sản xuất, nhà cung cấp có đăng ký, được cấp phép kinh doanh theo quy định…;

- Giá thiết bị trong hồ sơ quyết toán;

- Giá thiết bị trong hợp đồng cung cấp thiết bị đã được ký kết;

- Giá thiết bị trong dự toán xây dựng được duyệt;

- Giá nêu trong chứng thư thẩm định giá do đơn vị đủ điều kiện năng lực thẩm định giá theo quy định phát hành;

Khi lập Tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng chúng tôi tuân thủ theo nguyên tắc nêu trên là lựa chọn giá thấp nhất từ các nguồn thông tin. Qua quá trình thực hiện thì đa số nguồn thông tin được lựa chọn là giá vật tư thiết bị trong hợp đồng cung cấp thiết bị vì có giá vật tư thiết bị thấp nhất. Khi thực hiện lập dự toán mua sắm vật tư thiết bị tập trung: chúng tôi tiến hành lấy báo giá vật tư thiết bị của các nhà sản xuất, nhà cung cấp tại thời điểm lập dự toán mua sắm tập trung căn cứ theo số lượng đã tổng hợp từ các dự án cần mua sắm (quy cách, chủng loại, nhãn mác, tiêu chuẩn, quy chuẩn, thông số kỹ thuật,… không thay đổi so với các nội dung đã được phê duyệt từ các dự án).

1. Dự toán mua sắm tập trung được lập trên cơ sở đơn giá vật tư thiết bị thấp nhất từ các báo giá này. Và các đơn giá vật tư thiết bị này cao hơn các đơn giá trong Tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng được duyệt. Như vậy Dự toán mua sắm tập trung được lập có phù hợp với quy định hiện hành của Bộ Xây dựng về lựa chọn giá thiết bị theo nguyên tắc lựa chọn giá thấp nhất không?

2. Trường hợp dự toán mua sắm tập trung đã được lập theo nguyên tắc lựa chọn giá thấp nhất từ các nguồn thông tin về giá vật tư thiết bị. Tuy nhiên khi tổ chức đấu thầu thì các nhà thầu tham gia dự thầu đều chào vượt giá gói thầu (các nhà thầu này đã đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hồ sơ mời thầu). Vậy khi lập dự toán gói thầu điều chỉnh chủ đầu tư có được căn cứ theo giá dự thầu (sau sửa lỗi hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá) của tất cả các nhà thầu tham gia dự thầu đã đáp ứng về kỹ thuật để lập dự toán điều chỉnh hay không? Trường hợp cần điều chỉnh giá gói thầu theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 16 Nghị định số 24/NĐ-CP ngày 27/02/2024: lấy giá trung bình của các báo giá.

3. Theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì:

- Đối với dự án đã được phê duyệt dự toán xây dựng công trình, chủ đầu tư tự xác định dự toán gói thầu trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi của gói thầu trong dự toán xây dựng công trình được duyệt nếu cần thiết (quy định tại khoản 4 Điều 17 Xác định dự toán gói thầu).

- Chủ đầu tư phê duyệt dự toán gói thầu để thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu (quy định tại khoản 2 Điều 18).

- Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 thì việc xác định dự toán gói thầu có: Cập nhật khối lượng, đơn giá, giá các yếu tố chi phí phù hợp với giá thị trường khu vực xây dựng công trình, …

- Dự toán gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán xây dựng công trình được duyệt thì đơn giá vật tư thiết bị trong dự toán gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán xây dựng công trình được duyệt là giá thấp nhất.

Việc cập nhật đơn giá vật tư thiết bị trong dự toán gói thầu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 có theo nguyên tắc lựa chọn giá thấp nhất không?

Trả lời:

1. Quy định, hướng dẫn xác định giá thiết bị tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dụng (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng) áp dụng trong việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng. Việc xác định giá thiết bị để tính toán chi phí thiết bị trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dụng công trình, dự toán gói thầu xây dựng phải phù hợp với thời điểm tính toán, xác định.

2. Việc lập dự toán mua sắm tập trung, xác định giá gói thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định của pháp luật có liên quan khác.

Đề nghị công dân Trần Quốc Quan nghiên cứu các nội dung, quy định nêu trên để thực hiện phù hợp với trường hợp, điều kiện cụ thể.

Cục Kinh tế xây dựng