Chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật được sử dụng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tương ứng không?

Ngày cập nhật: 28/06/2024

Hỏi: (Vũ Đình Sơn - dinhsonson2@gmail.com)

Tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quy định như sau:

Viên chức có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật được sử dụng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tương ứng.

Tôi xin hỏi, viên chức ngành xây dựng khi đã có các loại chứng chỉ hành nghề: định giá, giám sát thi công, quản lý dự án, đấu thầu,… thì khi bổ nhiệm chức danh thẩm kế viên hạng III có được thay thế chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp không?

Trả lời:

Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm thẩm kế viên hạng III thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng được quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 10/2023/TT-BXD ngày 20/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2. Phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề: định giá, giám sát thi công, quản lý dự án được quy định tại Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 không tương ứng với nội dung công việc và khung năng lực vị trí việc làm thẩm kế viên hạng III.

Do đó, không áp dụng quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 89/202 l/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong trường hợp viên chức ngành xây dựng sử dụng chứng chỉ hành nghề định giá, giám sát thi công, quản lý dự án, đấu thầu, ... thay thế chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp khi bổ nhiệm chức danh thẩm kế viên hạng III.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng