Phân lô bán nền ở các đô thị loại 3 trở lên theo Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2023

Ngày cập nhật: 27/05/2024

Hỏi: (Nguyễn Văn Chiến - chienquangnam@gmail.com)

Luật Kinh doanh bất động sản vừa thông qua được thiết kế theo hướng khi giao dự án thì không được phân lô bán nền. Các chủ đầu tư tư nhân phải xây dựng nhà ở. Vậy nếu chủ đầu tư là Ủy ban cấp huyện, cấp tỉnh thực hiện đất đấu giá thì có phải xây dựng nhà ở hay giao đất cho người dân tự xây dựng ?. Và đối với các dự án khu tái định cư sử dụng vốn đầu tư công do UBND huyện, thành phố trực thuộc thì có được phân lô bán nền ?

Trả lời:

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 (sau đây gọi là Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025. Trong đó tại Chương IV của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 quy định về kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản. Theo đó:

Tại điểm a khoản 1 Điều 28 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 về hình thức kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản quy định: “1. Chủ đầu tư thực hiện kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản theo các hình thức sau đây: a) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã cổ hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cả nhân tự xây dựng nhà ở là hình thức phân lô bán nền để cá nhân tự xây dựng nhà”.

Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cá nhân tự xây dựng nhà ở được quy định cụ thể tại mục 2 Chương IV của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023.

Đề nghị công dân Nguyễn Văn Chiến nghiên cứu các quy định nêu trên của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 để biết.

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS