Áp dụng cơ chế đặc thù đối với dự án đầu tư

Ngày cập nhật: 17/05/2024

Hỏi: (Hoàng Minh Quốc - hoangquoc6.12@gmail.com)

Theo quy định tại Điều 14 [Tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù], Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia quy định: “1. Thuộc nội dung đầu tư của chương trình mục tiêu quốc gia. 2. Dự án nằm trên địa bàn 01 đơn vị hành chính cấp xã, do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. 3. Tổng mức đầu tư dự án không vượt quá 05 tỷ đồng. 4. Kỹ thuật không phức tạp, có thiết kế mẫu, thiết kế điển hình hoặc các thiết kế sẵn có đã áp dụng trên địa bàn cấp huyện. 5. Thuộc danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.”.

Như vậy, trường hợp dự án đã đáp ứng 05 tiêu chí trên và sử dụng nguồn vốn 100% từ ngân sách nhà nước, không sử dụng nguồn vốn Nhân dân đóng góp, thì dự án này có được phép thực hiện theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị định nêu trên hay không? Việc lập hồ sơ dự án có được áp dụng theo quy định tại Điều 15 [Lập hồ sơ công trình xây dựng đơn giản], Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ hay không? 

Trả lời:

Đối với nội dung của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/04/2022 do Bộ kế hoạch, và Đầu tư chủ trì xây dựng, tham mưu, đề xuất Chính phủ ban hành. Ngoài ra, việc lập, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Vì vậy, đề nghị ông Hoàng Minh Quốc liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn theo quy định

Cục Giám định