Áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh cho gói thầu xây lắp công trình đơn giản

Ngày cập nhật: 22/03/2024

Hỏi: (Nguyễn Anh Phong - anhphongqlda.sonla@gmail.com)

Theo quy định hiện hành và Luật số 22/2023/QH15 quy định hình thức chào hàng cạnh tranh có áp dụng cho gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt. Hiện tại cơ quan tôi đang trình Sở chuyên ngành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án (trong đó có đề nghị áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh cho gói thầu xây lắp công trình đơn giản). Tuy nhiên, tại thời điểm trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì giá gói thầu được xác định theo dự toán ở bước thiết kế cơ sở (chưa có bản vẽ thi công được duyệt). Vậy, trường hợp này gói thầu xây lắp có phải đợi sau khi phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán rồi mới trình thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hay không?

Trả lời:

1. Khoản 3, 4 Điều 24 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 quy định về việc chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng trong các trường hợp:

“3. Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt;

4. Gói thầu hỗn hợp cung cấp hàng hóa và xây lắp, trong đó nội dung xây lắp đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều này.”

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu quy định tại Chương III Luật đấu thầu số 22/2023/QH15.

Đề nghị công dân Nguyễn Anh Phong nghiên cứu các quy định tại Khoản 3, 4 Điều 24 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15, quy định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Chương 111 Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 và các quy định pháp luật khác có liên quan để thực hiện cho phù hợp.

Cục Kinh tế xây dựng