Chi phí lán trại

Ngày cập nhật: 01/02/2024

Hỏi: (Hoàng Phúc - vuvanduc17k@gmail.com)

Hiện nay tôi đang công tác tại ban quản lý dự án của huyện.Tôi có 1 vấn đề cần quý Bộ làm rõ như sau: Trong quá trình thi công cầu; phải đắp cát , làm cấp phối đá dăm cho toàn bộ 1 khu có tổng diện tích 10.000m2 (trong đó: 5.000m2 bãi đúc cấu kiện dầm cầu; 3.000 m2 bãi chứa vật liệu, máy thi công; 2.000m2 để bố trí nhà ở cho công nhân thi công). Mặt khác trong chi phí xây dựng Chi phí lán trại đã được tính riêng theo tỷ lệ 1%. Như vậy phần đắp cát, cấp phối đá dăm đối với diện tích 2000 m2 bố trí cho nhà ở công nhân thi công có được tính nữa không? 

Trả lời:

1. Nội dung câu hỏi chưa nêu rõ về nguồn vốn sử dụng để đầu tư cho dự án, chưa nêu rõ thời điểm thực hiện dự án nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để xác định quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng cho dự án.

2. Đối với dự án thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thì chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công được xác định bằng tỷ lệ % hoặc bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn tại mục II.2 Phụ lục III Thông tư số 11/2021/TT-BXD. Theo đó, định mức tỷ lệ % được quy định tại Bảng 3.3 Phụ lục III Thông tư số 11/2021/TT-BXD để xác định chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công (chi phí lán trại) trong dự toán xây dựng công trình/dự toán gói thầu là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng khu nhà tạm để ở và điều hành trong quá trình thi công xây dựng.

3. Việc thanh toán, quyết toán chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công thực hiện theo nội dung họp đồng đã ký, phù hợp với hồ sơ hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Cục Kinh tế xây dựng