Hướng dẫn thực hiện lĩnh vực xây dựng

Ngày cập nhật: 25/01/2024

Hỏi: (Ngô Quan Tùng - ngoquantunglx@gmail.com)

Trong quá trình thực hiện công việc, có một số nội dung cần được quý cơ quan hướng dẫn liên quan lĩnh vực xây dựng (kiểm tra công tác nghiệm thu và quy hoạch xây dựng xã). 

1/ Thứ nhất: Công trình A có nguồn vốn đầu tư công (vốn ngân sách huyện), thời gian thực hiện là năm 2021 – 2022, người quyết định đầu tư: UBND huyện, chủ đầu tư: UBND xã; công trình khởi công xây dựng tháng 5/2021, hoàn thành tháng 7/2022, đã nghiệm thu đưa vào sử dụng. Đến nay (tháng 10/2023), sau khi tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thì công trình không có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền (Phòng Kinh tế hạ tầng). Theo Khoản 1 Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định:

"1. Công trình xây dựng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều này kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 45 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 bao gồm:

a) Công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia; công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp theo quy định tại Phụ lục VIII Nghị định này;

b) Công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công;

c) Công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng ngoài các công trình đã nêu tại Điểm a, Điểm b Khoản này".

Hỏi: Theo quy định trên, công trình phải được cơ quan có thẩm quyền (Phòng Kinh tế hạ tầng), do công trình đã được đưa vào sử dụng, nay tôi có thể nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Phụ lục VI Nghị định số 06/2021/NĐCP ngày 26/01/2021 tới cơ quan chuyên môn về xây dựng (Phòng Kinh tế hạ tầng) để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình không và có bị xử lý không?

2/ Thứ hai: Công trình B có nguồn vốn đầu tư công. Theo khoản 1 Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định:

"1. Công trình xây dựng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 45 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 bao gồm:

a) Công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia; công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp theo quy định tại Phụ lục VIII Nghị định này;

b) Công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công;

c) Công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng theo quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng ngoài các công trình đã nêu tại Điểm a, Điểm b Khoản này".

Và, theo Điểm b Khoản 6 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định:

"b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra theo nội dung quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này, trường hợp công trình không được kiểm tra trong quá trình thi công theo quy định tại Khoản 5 Điều này thì thực hiện kiểm tra theo các nội dung quy định tại Khoản 4 Điều này; ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư theo quy định tại Phụ lục VII Nghị định này hoặc ra văn bản không chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong đó nêu rõ các nội dung còn tồn tại cần được khắc phục. Thời hạn ra văn bản của cơ quan chuyên môn về xây dựng không quá 30 ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt và 20 ngày đối với công trình còn lại kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu;".

Hỏi: Theo quy định trên, công trình thuộc đối tượng kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng; phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình; do chủ đầu tư không gửi thông báo khởi công xây dựng công trình, nên cơ quan chuyên môn không thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình và đến nay công trình đã hoàn thành; vậy chủ đầu tư có được gửi hồ sơ đề nghị cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình hay không?

3/ Thứ ba: Theo Khoản 2 Điều 18 Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định:

"2. Thời gian lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã không quá 06 tháng".

Hỏi: Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã đã được UBND cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ, đang thực hiện đồ án quy hoạch. Tuy nhiên, thời gian thực hiện đồ án không bảo đảm, do phải điều chỉnh nhiều lần. Nay, tôi muốn làm thủ tục xin gia hạn thời gian thực hiện đồ án quy hoạch chung xây dựng xã, nhưng tôi chưa tìm thấy hướng dẫn; mong nhận được hướng dẫn để làm cơ sở triển khai đồ án tiếp tục.

Trả lời:

1. Căn cứ quy định tại khoản 45 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Nghị định 06/2021/NĐ-CP) thì “Công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công” phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 24 Nghị định Nghị định 06/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình.

2. Căn cứ quy định tại điểm b khoản 6 Điều 24 Nghị định 06/2021/NĐ-CP thì “trường hợp công trình không được kiểm tra trong quá trình thi công theo quy định tại khoản 5 Điều này thì thực hiện kiểm tra theo các nội dung quy định tại khoản 4 Điều này.”. Do đó, trường hợp công trình không được kiểm tra trong quá trình thi công thì đề nghị chủ đầu tư gửi báo cáo hoàn thành thi công xây dựng theo quy định đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp để được thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định.

3. Việc xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng được thực hiện theo các quy định của Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

4. Đối với nội dung liên quan đến “thời gian lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã” theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, thì theo pháp luật về quy hoạch xây dựng hiện hành không có quy định về việc điều chỉnh thời gian lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã

Cục Giám định