Hướng dẫn áp dụng Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ trong việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị

Ngày cập nhật: 15/11/2023

Hỏi: (Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vĩnh Phúc - vpco.invest@gmail.com)

1. Có phải lập Kế hoạch thực huyện Quy hoạch đô thị hay không? Trường hợp phải lập thì thực hiện việc lập Kế hoạch thực hiện quy hoạch đô thị đến cấp độ quy hoạch nào (Quy hoạch chung đô thị, Quy hoạch phân khu đô thị, Quy hoạch chi tiết đô thị)? Và lập cho Quy hoạch đô thị thuộc thành phố, thị xã, thị trấn hay lập cho Quy hoạch đô thị mới, hay lập cho các Quy hoạch đô thị hiện hữu và đô thị mới?

2. Căn cứ quy định của pháp luật để thực hiện việc lập Kế hoạch thực hiện Quy hoạch đô thị (Luật, Nghị định, Thông tư);

3. Nội dung Kế hoạch thực hiện Quy hoạch đô thị (trường hợp phải lập);

4. Cách xác định kinh phí để tổ chức lập Kế hoạch thực hiện Quy hoạch đô thị (trường hợp phải lập) và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch xây dựng.

Trả lời:

- Việc lập kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng phát triển đô thị được quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Xây dựng năm 2014 (Tổ chức quản lý thực hiện quy hoạch); như vậy, căn cứ vào quy định trên, cũng như căn cứ vào các cấp độ quy hoạch đô thị được duyệt, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, từng giai đoạn; trên cơ sở trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị; UBND các cấp, các ngành có trách nhiệm lập Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch đô thị, đảm bảo theo quy định hiện hành; đồng thời, việc chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị, phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Đối với kế hoạch thực hiện quy hoạch đô thị: Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và các quy định pháp luật khác có liên quan, việc lập và kinh phí cho công tác Kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch đô thị chưa được quy định cụ thể.

 - Tuy nhiên, trong Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, tại Điều 12 có quy định về: Kinh phí cho công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị, Điều 14 có quy định về: Trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị, cũng như tại Chương V về Tổ chức thực hiện và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch.

Vụ Quy hoạch kiến trúc