Điều chỉnh hợp đồng trọn gói

Ngày cập nhật: 24/11/2023

Hỏi: (Nguyễn Quang Lương - luongnq.kv1@petrolimex.com.vn)

Hợp đồng xây dựng ký theo hình thức trọn gói, trong đó có hạng mục không thực hiện được phải điều chỉnh giảm khối lượng theo kết luận của chủ đầu tư. Tuy nhiên theo thông tư 02/2023/TT-BXD ngày 3/3/2023 thay thế TT 07/2015/TT-BXD tại khoản 1 điều 4 không có hướng dẫn cho trường hợp khối lượng điều chỉnh giảm. Đề nghị BXD hướng dẫn thủ tục điều chỉnh trong trường hợp này.

Trả lời:

Do nội dung câu hỏi của công dân Nguyễn Quang Lương chưa nêu rõ thời điểm ký kết hợp đồng, các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể. Trường hợp hợp đồng đã ký kết thực hiện theo các quy định tại Thông tư số 02/2023/TT-BXD thì việc điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, các quy định tại Điều 35, 36, 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 50/2021/NĐ-CP, khoản 1 Điều 4 Thông tư số 02/2023/TT-BXD và các quy định pháp luật khác áp dụng cho hợp đồng.

Cục Kinh tế xây dựng