Xác định cấp công trình sửa chữa

Ngày cập nhật: 10/11/2023

Hỏi: (Phạm Đức Điều - phamducdieuvmr@gmail.com)

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 06/2021/TT-BXD, sửa chữa cải tạo không làm thay đổi quy mô công trình thì cấp công trình theo cấp công trình ban đầu. Nếu hiểu theo Thông tư thì việc xác định cấp công trình cho 1 công trình sửa chữa vạch kẻ đường trên đường cao tốc cấp đặc biệt, thì công trình sửa chữa này cũng là cấp đặc biệt. Như vậy việc các nhà thầu đấu thầu cần có năng lực thi công cấp đặc biệt mới làm được, trong khi đó chỉ sửa chữa vạch sơn giá trị nhỏ. Hiểu như trên có đúng không? Hay cần phải hiểu cấp công trình sửa chữa vạch sơn là cấp mấy?

Trả lời:

“Đường cao tốc” là công trình xây dựng theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Luật Xây dựng. “Sửa chữa vạch kẻ đường trên đường cao tốc” là một công việc trong giai đoạn bảo trì công trình “Đường cao tốc”. Pháp luật về xây dựng chỉ quy định về phân loại, phân cấp đối với công trình xây dựng.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 83 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và điểm b khoản 26 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì tổ chức không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực khi tham gia một số công việc như “Sửa chữa vạch kẻ đường trên đường cao tốc”.

Cục Giám định