Chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng

Ngày cập nhật: 03/11/2023

Hỏi: (Lê Phương Nam - lephuongnamksxd@yahoo.com)

Tôi đã có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng. Trong bản vẽ tôi có được ký đồng thời 2 chức danh chủ nhiệm thiết kế và chủ trì thiết kế được không?

Trả lời:

Khoản 13, 14 Điều 3 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định chủ nhiệm là chức danh của cá nhân được tổ chức giao nhiệm vụ quản lý, điều phối thực hiện toàn bộ công việc tư vấn có nhiều chuyên môn khác nhau, gồm: chủ nhiệm lập thiết kế quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; Chủ trì là chức danh của cá nhân được tổ chức giao nhiệm vụ phụ trách thực hiện công việc theo lĩnh vực chuyên môn, gồm: chủ trì lập thiết kế quy hoạch xây dựng; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; chủ trì kiểm định xây dựng; chủ trì lập, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Cá nhân có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng có phạm vi hoạt động được quy định tại mục 3 Phụ lục VI. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động xây dựng của chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, đã được sửa đổi tại Khoản 5 Phụ lục VII ban hành kèm theo Khoản 39 Điều 12 Nghị định 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng