Chứng chỉ hành nghề thiết kế điện – cơ điện công trình

Ngày cập nhật: 25/10/2023

Hỏi: (Nguyễn Duy Viên - vien.paec@gmail.com)

Trong Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, tại Khoản 8 Điều 3 Chương II Lĩnh vực điện lực của Nghị định có nêu điều kiện hoạt động cá nhân là chuyên gia tư vấn phải có bằng tốt nghiệp đại học...; “Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong lĩnh vực thiết kế hạng tương đương”.

Theo Điểm b Khoản 3 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực thiết kế cơ - điện công trình (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp).

Như vậy theo 2 Nghị định trên có thể hiểu là lĩnh vực thiết kế công trình “Đường dây và trạm biến áp” thuộc chuyên ngành lĩnh vực của Bộ Công Thương quản lý. Nhưng hiện tại theo tôi được biết là Bộ Công Thương cũng như các Sở Công Thương ở các tỉnh không hề cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế chuyên ngành lĩnh vực điện mà cơ quan mình quản lý.

Hơn nữa từ trước đến nay đối với Bộ Xây dựng cũng như các Sở Xây dựng đều đang cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế cho cá nhân.

Với Cục Quản lý hoạt động xây dựng thì chứng chỉ ghi: Thiết kế cơ điện - công trình.

Với các Sở Xây dựng thì chứng chỉ ghi: “Thiết kế cơ điện - công trình (Đường dây và trạm biến áp)”.

Vậy với các chứng chỉ thiết kế do Sở Xây dựng cấp thì đúng hay sai? Có sử dụng trong thiết kế chuyên ngành điện được hay không? Nếu sai ai là người chịu trách nhiệm?

Hơn nữa từ trước đến này tất cả các công ty tư vấn thiết kế ngành điện lực từ đơn vị tư nhân đến đơn vị tư vấn thuộc quản lý của ngành điện đều đang lấy chứng chỉ do cơ quan xây dựng cấp như vậy chứng chỉ thiết kế là đều sai? Ai là người chịu trách nhiệm?

Nhưng nếu không coi chứng chỉ do cơ quan xây dựng cấp là đúng thì lấy cơ sở nào để có người thiết kế chuyên ngành điện? Nếu thanh tra toàn bộ dự án ngành điện tôi khẳng định 100% đều sai phạm toàn bộ vì không có cá nhân, công dân nào có đủ chức năng đứng tên chủ nhiệm, chủ trì thiết kế công trình điện (vì từ trước đến nay các nghị định quy định cơ quan chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý cấp ở đây là Bộ Công Thương quản lý nhưng trước nay Bộ Công Thương, Sở Công Thương cũng không cấp chứng chỉ cá nhân).

Trước khi có Nghị định số 15/2021/NĐ-CP toàn bộ nội dung chỉ ghi thiết kế cơ - điện công trình nhưng sau khi nghị định 15/2021/NĐ-CP có hiệu lực thì ghi rõ “thiết kế cơ - điện công trình (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến áp)”. Có khá nhiều ý kiến từ khi có Nghị định số 15/2021/NĐ-CP đến nay hệ thống chứng chỉ chuyên ngành điện thành lỗ hổng không cơ quan nào nhận, không ai chịu sửa sai? Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng trước nay vẫn cấp chứng chỉ có bao gồm nhưng sau nghị định đã phủ định? Bộ Công Thương, Sở Công Thương thì trước nay không hề có cấp chứng chỉ này.

Trả lời:

1. Khoản 20 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định về lĩnh vực Thiết kế cơ – điện công trình không còn loại trừ đối với công trình đường dây và trạm biến áp. Lĩnh vực và phạm vi hoạt động của chứng chỉ hành nghề thiết kế điện – cơ điện công trình được quy định tại mục 3.2 Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021.

2. Theo quy định tại Phụ lục 01 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng thì công trình đường dây truyền tải điện và trạm biến áp thuộc công trình công nghiệp năng lượng. Do đó, đối với các hạng mục xây dựng thuộc công trình “đường dây truyền tải điện và trạm biến áp” cá nhân tham gia thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các quy định của pháp luật xây dựng về chứng chỉ hành nghề tương ứng với loại công trình công nghiệp.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng