Quy định tham gia kiểm định chất lượng đối với công trình mà đơn vị tư vấn đã thực hiện công tác tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng công trình

Ngày cập nhật: 18/07/2023

Hỏi: (Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng An Minh - nhatphu1111@gmail.com)

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng An Minh (gọi tắt Công ty An Minh) có năng lực hoạt động về tư vấn khảo sát, thiết kế, thẩm tra, giám sát, ... và có phòng thí nghiệm Las 314. Cho hỏi Công ty An Minh đã tham gia thẩm tra hồ sơ công trình A, vậy Công ty An Minh có được tham gia thí nghiệm, kiểm định chất lượng của công trình A không?

Trả lời:

Căn cứ quy định của pháp luật về xây dựng (Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014, Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn) không có quy định hạn chế việc tham gia kiểm định chất lượng đối với công trình mà đơn vị tư vấn đã thực hiện công tác tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.

Cục Giám định