Chi phí chung và chi phí thu nhập chịu thuế tính trước

Ngày cập nhật: 05/04/2023

Hỏi: (Nguyễn Thị Thanh Lâm - lamvinh569@gmail.com)

Tôi hiện đang công tác tại UBND xã Hà Tam, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. Xin được Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung sau: Tại địa phương, khi thực hiện các công trình thuộc các chương trình MTQG thì giao các tổ, nhóm thợ thực hiện công trình nhóm C, có quy mô nhỏ theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP. Trong dự toán gói thầu xây lắp có chi phí thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí chung. Vậy tổ nhóm thợ có được hưởng chi phí thu nhập chịu thuế tính trước và chi phí chung không?

Trả lời:

1. Việc quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ và các pháp luật có liên quan. Lựa chọn nhà thầu theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng (tổ, nhóm thợ) được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP.

2. Việc lập dự toán xây dựng công trình (thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 161/2016/NĐ-CP) thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Theo đó: “chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình bộ phận, phần việc, bao gồm: chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng”.

3. Việc thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng mà các bên đã ký kết và quy định đối vói gói thầu có sự tham gia của cộng đồng tại các pháp luật có liên quan.

Cục Kinh tế xây dựng