Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Ngày cập nhật: 08/08/2022

Hỏi: (Trương Văn Sơn - vanson7397@gmail.com)

Theo Điều 67 Nghị định số 15/2011/NĐ-CP quy định về chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Ở Mục 3g, thiết kế xây dựng công trình thủy lợi đê điều có viết: Chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng có liên quan đến công trình thủy lợi, đê điều và các chuyên ngành kỹ thuật tương ứng.

Tôi muốn hỏi chuyên ngành kỹ thuật tương ứng ở đây là gì, ví dụ tôi có bằng đại học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, nhưng đã tham gia thiết kế công trình thủy lợi đê điều trên 2 năm, cũng như đáp ứng đủ các điều kiện cấp chứng chỉ khác, thì có được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình thủy lợi đê điều hạng III hay không?

Trả lời:

Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề lĩnh vực Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều được quy định tại Điểm g khoản 2 Điều 67 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ. Trường hợp công dân có chuyên môn được đào tạo thuộc chuyên ngành kỹ thuật khác đề nghị nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ kèm theo Bảng điểm các môn học được đào tạo về Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề để được xem xét giải quyết.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng