Quản lý, sử dụng nhà chung cư

Ngày cập nhật: 11/07/2022

Hỏi: (Nguyễn Lê Hồng Phương - hongfangvn@gmail.com)

1/ Trong hợp đồng mua bán căn hộ giữa khách hàng là cư dân và chủ đầu tư thì có điều khoản ghi rõ "Diện tích chỗ để xe ô tô không thuộc diện tích sở hữu chung của cư dân". Vậy, diện tích chỗ để xe ô tô này mặc định là diện tích sở hữu riêng của chủ đầu tư có đúng không? Căn cứ vào đâu để xác định diện tích chỗ để xe ô tô này thuộc sở hữu của chủ đầu tư là bao nhiêu m2 và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu?

2/ Về định nghĩa quyền sở hữu riêng diện tích nhà chung cư gồm có: chủ sở hữu căn hộ, chủ sở hữu diện tích khác trong nhà chung cư. Vậy, diện tích chỗ để xe ô tô nhà chung cư có được xem là sở hữu DIỆN TÍCH KHÁC thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư hay không? Chủ sở hữu diện tích ô tô có thực hiện nghĩa vụ về phí quản lý và kinh phí bảo trì như chủ sở hữu căn hộ hay không?

3/ Chủ đầu tư không có diện tích sở hữu riêng nào khác ngoài diện tích chỗ để xe ô tô thì có được quyền tham gia hoạt động Ban bản trị nhà chung cư và mặc định giữ vị trí là Phó Ban quản trị đại diện chủ đầu tư theo quy định Luật nhà ở không?

Trả lời:

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 101 của Luật Nhà ở năm 2014, Điều 8 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT- BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (gọi tắt là Quy chế số 02) và Điều 2 của Thông tư số 07/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có quy định cụ thể về chỗ để xe ô tô.

Tại Khoản 1 Điều 108 của Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định về kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu. Tại Điều 31 của Quy chế số 02 đã có quy định về trách nhiệm đóng kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư. Tại Khoản 2 Điều 20 của Quy chế số 02 đã có quy định về thành phần của Ban quản trị nhà chung cư.

Do vậy, đề nghị Ông nghiên cứu các quy định của pháp luật nêu trên và đối chiếu với trường hợp cụ thể của mình để thực hiện.

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản