Trụ sở Công an cấp xã là công trình gì?

Ngày cập nhật: 25/05/2022

Hỏi: (Lê Ngọc Thanh - thanhdpitn@gmail.com)

Hiện nay tại địa phương tôi đang chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư Trụ sở công an cấp xã. Theo quy định tại Khoản 6 điều 3 Luật quản lý, sử dụng tài sản công (xin viết tắt là Luật): "Tài sản chuyên dùng là những tài sản có cấu tạo, công năng sử dụng đặc thù được sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực". Tại Khoản 1,2,3 Điều 64 của Luật quy định chi tiết về 3 loại tài sản trong lực lượng vũ trang nhân dân là: Tài sản đặc biệt, Tài sản chuyên dùng và Tài sản phục vụ công tác quản lý. Đối với Tài sản đặc biệt và Tài sản chuyên dùng việc hình thành, quản lý, sử dụng tài sản được quy định tại Khoản 2 Điều 65 của Luật và phải đảm bảo bí mật nhà nước. Để đảm bảo công tác tham mưu, giao nhiệm vụ chủ đầu tư, phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Xây dựng và Luật sửa đổi Luật Xây dựng. Tôi xin phép hỏi Quý Bộ: Trụ sở Công an cấp xã có phải là công trình xây dựng dân dụng và có mang tính đặc thù chuyên ngành không? là Tài sản chuyên dùng hay là Tài sản phục vụ công tác quản lý?

Trả lời:

1. Công an xã chính quy thuộc hệ thống tổ chức của Công an nhân dân theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Trụ sở Công an cấp xã thuộc nhóm công trình phục vụ an ninh theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

2. Trụ sở Công an cấp xã là tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và là tài sản chuyên dùng theo quy định tại Điều 64 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017.      

 Cục Giám định