Chi phí lán trại trong xây dựng công trình

Ngày cập nhật: 26/04/2022

Hỏi: (Phương Đắc - dac.2675@gmail.com)

Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, có giấy phép đăng ký kinh doanh. Tháng 10/2021, công ty ký hợp đồng thi công công trình cấp IV, giá trị xây lắp 350.000.000 đồng, hợp đồng trọn gói, thời gian thi công 40 ngày. Công ty hoàn thành công trình với chất lượng và tiến độ theo đúng hợp đồng đã ký và đồng ý nghiệm thu công trình. Trong quá trình làm hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán, chủ đầu tư yêu cầu lập bảng tính giá trị chi tiết làm lán trại thì mới thanh toán tiền làm lán trại cho nhà thầu. Trong dự toán chi phí lán trại tính 1,2%. Khi hợp đồng hai bên ký chỉ có phụ lục hợp đồng đơn giá đề xuất từng hạng mục công việc mà tách chi phí lán trại ra.

Tôi xin hỏi, chủ đầu tư yêu cầu như vậy có đúng với Thông tư số 11/2021/TT-BXD hay không?

Trả lời:

Thông tư số 11/2021/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành ngày 31/8/2021 để hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình áp dụng cho các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trong đó, nội dung quy định liên quan đến nhà tạm để ở và điều hành thi công tại mục 2 phần II Phụ lục III kèm theo Thông tư số 11/2021AT-BXD được áp dụng khi xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sự dự thầu và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng, trên nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên.

Cục Kinh tế xây dựng