Hoạt động giám sát

Ngày cập nhật: 10/03/2022

Hỏi: (Lô Văn Dinh - anhdinhgt@gmail.com)

Tôi Tốt nghiệp Đại học GTVT Hà Nội chuyên ngành xây dựng. Hiện nay tôi là công chức Địa chính xã phụ trách lĩnh vực xây dựng cơ bản từ năm 2014 đến nay (2022). Hàng năm cấp xã được giao làm chủ đầu các công trình thuộc nguồn vốn Chương trình 135, NTM với tổng mức đầu tư dưới 2 tỷ. Tôi có một số vấn đề kính mong được giải đáp như sau:

- Cá nhân tôi là công chức Địa chính phụ trách xây dưng từ năm 2014 đến nay với tư cách là Chủ đầu tư thì có được coi là đã tham gia giám sát các Công trình giao thông, dân dụng như quy định tại Nghị định 15/2021 không?

Tôi có đủ điều kiện để sát hạch cấp chứng chỉ hoạt động giám sát không?

- Với cấp xã có công chức Địa chính có bằng cấp chuyên môn như tôi thì xã (làm CĐT) có được tự giám sát công trình xây dựng cấp IV như quy định tại NĐ 15/2021 không? Thay vì trước đây chúng tôi phải chỉ định thầu Doanh nghiệp giám sát.

Trả lời:

 Đề nghị công dân Lô Văn Dinh nghiên cứu Điều 66, Điều 67, Điều 71 và mục 4, Phụ lục VI Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.    

 Cục Quản lý hoạt động xây dựng