Quy định lập quy hoạch chiết tiết xây dựng khu chức năng đặc thù

Ngày cập nhật: 29/11/2021

Hỏi: (Nguyễn Vĩnh Dương - vinhduong.kx@gmail.com)

Theo quy hoạch phân khu được duyệt, khu công nghiệp (KCN) Y có quy mô 800ha trong Khu kinh tế X. Trong phạm vi quy hoạch KCN Y được phân thành 3 KCN nhỏ để kêu gọi nhà đầu tư kết cấu hạ tầng. Công ty A được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng 1 KCN trong phân khu KCN Y. Diện tích KCN là 250 ha. Theo quy định tại Khoản 5 Điều 15 Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch Khu chức năng đặc thù thì "... Đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất có quy mô từ 200 ha đến 500 ha: Quy hoạch phân khu xây dựng được lập trên nền bản đồ tỷ lệ 1/2.000 với đầy đủ các nội dung yêu cầu để làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và cấp giấy phép xây dựng....".

Vậy tôi muốn hỏi: Với dự án đầu tư kết cấu hạ tầng 1 KCN có quy mô 250 ha trong phân khu KCN Y nêu trên, sau khi có chấp thuận chủ trương đầu tư thì công ty A có thể căn cứ quy hoạch phân khu KCN Y được duyệt để lập dự án đầu tư kết cấu hạ tầng KCN (quy mô 250 ha) đã được chấp thuận không? Hay phải thực hiện lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 rồi mới lập dự án đầu tư kết cấu hạ tầng?

Trả lời:

Câu hỏi không có đủ thông tin để xem xét, trả lời. Việc lập quy hoạch chi tiết cho khu công nghiệp 250 ha thuộc trách nhiệm của địa phương theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Luật Xây dựng năm 2014. Đề nghị Ông Nguyễn Vĩnh Dương liên hệ với UBND tỉnh X để được giải đáp cụ thể.

 Vụ Quy hoạch kiến trúc