Quản lý dự án xây dựng

Ngày cập nhật: 10/11/2021

Hỏi: (Thảo Nguyên - hongktdn@gmail.com)

Tôi đang làm ở một dự án ODA hỗn hợp (bao gồm cả hoạt động công trình lẫn phi công trình). Hiện nay, dự án phải điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi thuộc vốn đối ứng nhưng không làm tăng tổng mức đầu tư ( bổ sung chi phí về thuế từ nguồn chi QLDA). Trong QĐ dự án có phụ lục ghi rõ cơ cấu vốn đối ứng. Vậy cơ quan chủ quản quyết định điều chỉnh dự án hay chủ đầu tư vẫn được tự điều chỉnh và báo cáo người quyết định đầu tư

Trả lời:

Câu hỏi của công dân Thảo Nguyên chưa đủ thông tin để trả lời về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư hay dự toán xây dựng của dự án. Trong trường hợp dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) có cấu phần xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì: Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 9, việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.

 Cục Kinh tế xây dựng