Thẩm quyền thẩm định báo cáo Kinh tế - kỹ thuật

Ngày cập nhật: 22/10/2021

Hỏi: (UBND huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - banqldatanky@gmail.com)

Tại khoản 13, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng có nêu rõ: "b) Đối với dự án quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật này còn phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định các nội dung theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 58 của Luật này, trừ dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng". Như vậy, đối với công trình chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật do UBND cấp xã quyết định đầu tư thì không phải thẩm định qua cơ quan chuyên môn về xây dựng. Xin hỏi hiểu như thế có đúng không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 56 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 13 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, dự án nêu tại câu hỏi của Quý UBND do người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng, phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng và không thuộc trường hợp cần phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định.

 Cục Quản lý hoạt động xây dựng