Cơ quan thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật do UBND cấp xã quyết định đầu tư

Ngày cập nhật: 21/10/2021

Hỏi: (Nguyễn Anh Thơ - hatangkinhtekbang@gmail.com)

Hiện nay tôi đang công tác tại phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kbang có 1 nội dung chưa rõ về thẩm định BCKTKT do UBND cấp xã làm chủ đầu tư như sau: Căn cứ Mục a, Điểm 3, Khoản 13, Điều 1, Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14. Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án khi không có cơ quan chuyên môn trực thuộc (sau đây gọi là cơ quan chủ trì thẩm định) thực hiện thẩm định các nội dung quy định tại Điều 57 của Luật này.

Tôi xin được hỏi Bộ Xây dựng như sau: Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư và chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng trong trường hợp UBND cấp xã không có cơ quan chuyên môn trực thuộc thì UBND cấp xã có được giao phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng không hay phải thuê đơn vị tư vấn thẩm tra chủ trì thẩm định?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh thực hiện phân cấp cho cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn hành chính của huyện. Do vậy, đề nghị Quý Công dân liên hệ với UBND cấp tỉnh để được giải đáp câu hỏi của mình.

 Cục Quản lý hoạt động xây dựng