Thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công có các công trình cấp đặc biệt và cấp I

Ngày cập nhật: 19/10/2021

Hỏi: (Nguyễn Hồng Hà - nhha222@gmail.com)

Theo quy định của Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 (Khoản 14 và 15 Điều 1), các dự án sử dụng vốn Nhà nước ngoài đầu tư công chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật (không quy định về cấp công trình) thì không cần chuyển sang cơ quan chuyên môn về xây dựng để thẩm định.

Tôi có 1 thắc mắc là nếu công trình trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật sử dụng vốn Nhà nước ngoài đầu tư công là công trình cấp đặc biệt, cấp 1 (ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng, tuy nhiên do tổng mức đầu tư thấp dưới 15 tỷ đồng nên chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) thì có phải trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định không? Nghị định 15/2021/NĐ-CP không hướng dẫn nội dung này.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 56 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 13 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, dự án nêu tại câu hỏi của Quý Công dân do người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng, phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng và không thuộc trường hợp cần phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng