Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật nguồn vốn khác

Ngày cập nhật: 18/10/2021

Hỏi: (Lê Đình Phúc - ledinhphuc82@gmail.com)

Khoản 13 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng quy định: “Đối với dự án quy định tại Khoản 1 Điều 58 của Luật này còn phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định các nội dung theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 58 của Luật này, trừ dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng".

Tôi có 1 dự án: Công trình tuyến ống D1200 cấp nước chiều dài 50m, tổng mức đầu tư 3 tỷ đồng, do công ty cổ phần cấp nước thực hiện đầu tư (vốn khác). Dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Công trình cấp II có ảnh hưởng tới an toàn lợi ích cộng đồng.

Vậy tôi xin hỏi dự án có phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định không? Cơ quan chuyên môn xây dựng trong trường hợp này là cơ quan nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 56 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo khoản 13 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, dự án nêu tại câu hỏi của Quý Công dân do người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng, phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng và không thuộc trường hợp cần phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng