Hướng dẫn nội dung liên quan đến đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

Ngày cập nhật: 08/09/2021

Hỏi: (Nguyễn Đức Anh - utcthuan@gmail.com)

Tôi là đại diện cho một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Vừa qua, Công ty chúng tôi có tham gia bước đăng ký quan tâm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo Quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất và Thông báo mời quan tâm.Thời hạn đăng ký quan tâm đã kết thúc trong quý I năm 2021. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh chưa có Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn sơ bộ nhà đầu tư do vướng mắc trong việc xác định Quỹ đất nhà ở xã hội theo Nghị định 49/2021/NĐ-CP. Cụ thể:

+ Theo Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 được Cơ quan nhà nước phê duyệt năm 2020 làm căn cứ để UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án và Thông báo mời quan tâm thực hiện dự án chưa bố trí quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội. Do phạm vi quy mô đồ án dưới 10ha (áp dụng theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP đối với đô thị từ loại 3 trở lên).

+ Theo khoản 2, điều 5 thuộc Khoản 4, Điều 1 của Nghị định 49/2021/NĐ-CP chỉ nêu "Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị đã lựa chọn chủ đầu tư trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhưng chưa bố trí quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội mà sau thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành, dự án đó bị thu hồi theo quy định của pháp luật để giao cho chủ đầu tư khác thì chủ đầu tư dự án đó có trách nhiệm tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch để bố trí bổ sung quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này". Như vậy, nội dung đề cập ở đây chưa thể hiện rõ đối với trường hợp đang thực hiện bước lựa chọn nhà đầu tư (đã có Quyết định phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất; đã Thông báo mời quan tâm và đã hoàn thành thẩm định đánh giá năng lực nhà đầu tư đăng ký quan tâm thực hiện dự án.

+ Cũng theo Nghị định 49/2021/NĐ-CP, tại khoản 2, Điều 2 Quy định chuyển tiếp, có nêu "Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị đã có quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ".

Như vậy, đối với dự án mà Công ty chúng tôi đăng ký quan tâm đã có Quyết định phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất, Thông báo mời quan tâm thực hiện dự án và đã kết thúc thời gian đánh giá Sơ bộ năng lực nhà đầu tư thì có được xem xét áp dụng theo khoản 2, Điều 2 Quy định chuyển tiếp này hay không? Từ những vướng mắc trên, Chúng tôi kính mong Quý Bộ Xây dựng có Công văn hướng dẫn hoặc ý kiến phản hồi để Cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương có hướng xử lý và phúc đáp cho doanh nghiệp.

Trả lời:

Tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có quy định: “Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị đã có quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì việc thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ”.

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS