Cá nhân tham gia thực hiện công việc của tổ chức là người lao động thuộc tổ chức theo quy định của pháp luật về lao động

Ngày cập nhật: 07/09/2021

Hỏi: (Phạm Tuấn Anh - Khanhungnb@gmail.com)

Theo Khoản 5 Điều 89 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, "cá nhân tham gia thực hiện công việc thuộc tổ chức là người lao động thuộc tổ chức theo quy định của pháp luật về lao động". Vậy có hai trường hợp sau thì trường hợp nào đúng:

1. Có hợp đồng lao động, có đóng BHXH thuộc tổ chức (theo Bộ luật Lao động)?

2. Có hợp đồng lao động, không đóng BHXH do đã đóng ở tổ chức thứ nhất (theo Bộ luật Lao động)?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 89 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì cá nhân tham gia thực hiện công việc của tổ chức là người lao động thuộc tổ chức theo quy định của pháp luật về lao động. Theo đó, khoản 1 Điều 3 Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 quy định “Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động”.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng