Chứng chỉ năng lực của tổ chức

Ngày cập nhật: 06/09/2021

Hỏi: (Phạm Huỳnh Thiên Khiêm - khiem.phm@gmail.com)

Tôi xin hỏi khi tham gia khảo sát, thiết kế, giám sát đối với công trình cấp IV thì tổ chức có cần chứng chỉ năng lực không?

Trả lời:

Theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 83 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì tổ chức tham gia hoạt động xây dựng đối với công trình cấp IV không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng