Thi tuyển kiến trúc công trình

Ngày cập nhật: 20/08/2021

Hỏi: (Hoàng Đức Linh - linhhd.vp@gmail.com)

1. Về thời điểm thi tuyển phương án kiến trúc công trình:

Tại Khoản 3 Điều 17 của Luật Kiến trúc quy định “Việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc được đề xuất trong chủ trương đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi”.

Tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP quy định “Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi, giúp chủ đầu tư chọn ra phương án kiến trúc tối ưu, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, văn hóa, hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường để thiết kế xây dựng công trình”.

Đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn, theo các quy định nêu trên thì việc thi tuyển phương án kiến trúc được thực hiện sau khi có quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công (phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nhóm B, C; phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A, dự án quan trọng quốc gia), hay có thể tiến hành thi tuyển trước khi có quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công?

2. Về kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình:

Tại Khoản 6 Điều 17 của Luật Kiến trúc quy định “Trên cơ sở phương án kiến trúc trúng tuyển, tổ chức, cá nhân có phương án kiến trúc trúng tuyển được thực hiện các bước tiếp theo của dự án khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về đấu thầu”.

Tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP quy định “Việc đánh giá, xếp hạng phương án dự thi được thực hiện theo đúng phương pháp, tiêu chí quy định trong Quy chế Hội đồng và theo nguyên tắc bỏ phiếu kín để chọn ra phương án theo thứ tự từ 1 đến 3. Phương án xếp thứ hạng cao nhất là phương án kiến trúc trúng tuyển”.

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến: Phương án xếp hạng cao nhất có bắt buộc phải sử dụng để tổ chức lập dự án hay có thể chỉ là cơ sở để tham khảo nhằm nghiên cứu trong quá trình lập dự án. Trường hợp nào thì có thể sử dụng các phương án thi tuyển khác?

3. Về thi tuyển hạn chế:

Khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP quy định “Thi tuyển hạn chế là hình thức tổ chức cuộc thi được áp dụng trong trường hợp chỉ có một số tổ chức, cá nhân tham gia thi tuyển (nhưng không dưới 3 tổ chức, cá nhân) đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật hoặc tính đặc thù của công trình thi tuyển phương án kiến trúc”.

Đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến hướng dẫn về nội hàm và tiêu chí xác định yếu tố “chỉ có một số tổ chức, cá nhân tham gia thi tuyển đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật” và “tính đặc thù của công trình thi tuyển phương án kiến trúc” để tránh việc áp dụng thi tuyển hạn chế không đúng quy định, làm giảm cơ hội lựa chọn được phương án tối ưu.

Trả lời:

1. Về thời điểm thi tuyển phương án kiến trúc công trình Chủ đầu tư căn cứ khoản 2 Điều 17 Luật Kiến trúc tổ chức rà soát, đánh giá các công trình phải thi tuyển để đề xuất trong chủ trương đầu tư hoặc Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư căn cứ khoản 4 Điều 17 Luật Kiến trúc quyết định hình thức thi tuyển.

2.Phương án kiến trúc trúng tuyển để thực hiện các bước tiếp theo của dự án là phương án xếp hạng cao nhất và đáp ứng tiêu chí của Quy chế thi tuyên, quy định tại khoản 6 Điều 17 Luật Kiến trúc. Việc sử dụng các phương án thi tuyển khác để tham khảo phương án nhằm nghiên cứu trong quá trình lập dự án cần thực hiện theo pháp luật về sở hữu trí tuệ.

3.Việc thi tuyển hạn chế thực hiện theo Điều 16 Nghị định 85/2020/NĐ- CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc và phù hợp với Điều 21 Luật Đấu thầu, các văn bản pháp luật liên quan.

Vụ Quy hoạch Kiến trúc