Bàn giao một phần diện tích đất 20% trong dự án nhà ở thương mại để bàn giao cho nhà nước

Ngày cập nhật: 17/09/2021

Hỏi: (Nguyen Quynh - nguyenquynhtbqc@gmail.com)

Theo quy định tại Nghị định 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015-NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã quy định rõ việc bố trí, quản lý đối với quỹ đất 20% trong các dự án phát triển nhà ở thương mại để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội . Tuy nhiên, theo quy định mới chỉ thấy nói đến việc bàn giao quỹ đất 20% cho nhà nước để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Trường hợp chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội chỉ muốn đầu tư một phần (giải sử có 2 block nhà ở xã hội muốn đầu tư 1 tòa) thì có thể bàn giao được không và quy định như thế nào?

Trả lời:

Tại điểm b Khoản 2 Điều 57 Luật Nhà ở năm 2014 quy định: “trường hợp phải dành quỹ đất trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này thì giao chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có trách nhiệm trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, trừ trường hợp Nhà nước sử dụng diện tích đất này để giao cho tổ chức khác thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội”.

Tại điểm 5 Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định: “Trường hợp Nhà nước sử dụng quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công thì chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có trách nhiệm đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi bàn giao quỹ đất này cho Nhà nước.

Khi chủ đầu tư bàn giao quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội cho Nhà nước thì số tiền đền bù giải phóng mặt bằng theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với quỹ đất 20% này (nếu có) sẽ được trừ vào nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) mà chủ đầu tư phải nộp của dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị đó. ”

Như vậy, pháp luật về nhà ở quy định chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị phải có trách nhiệm trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20%. Trường hợp nhà nước sử dụng quỹ đất 20% này để xây dựng nhà ở xã hội bằng vốn đầu tư công, vốn nhà nước thì chủ đầu tư phải bàn giao toàn bộ quỹ đất 20% đã đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ

thuật theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước khi bàn giao quỹ đất này cho Nhà nước.

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS