Hướng dẫn phân cấp công trình

Ngày cập nhật: 30/07/2021

Hỏi: (Ban QLDA Giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh Đắk Nông - bqlddcndn@gmail.com)

Ban QLDA đang thực hiện Chủ đầu tư dự án nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Nông, trong quá trình thực hiện Ban QLDA đã gặp một số nội dung chưa được hiểu rõ về việc phân cấp công trình, Ban QLDA xin hỏi nội dung như sau:

Các hạng mục xây dựng công trình thuộc dự án gồm;

+ Sửa chữa lại các khối nhà và hạ tầng kỹ thuật của Bệnh viện hiện hữu nhưng không làm thay đổi quy mô giường bệnh (quy mô 400 gường).

+ Xây mới một khối nhà và mua sắm thiết bị phục vụ đáp ứng với quy mô 300 giường.

+ Xây mới một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật để đồng bộ giữa các khối nhà hiện hữu và khối nhà xây mới gồm: Hệ thống đường nội bộ; hệ thống cấp thoát, nước; Hệ thống xử lý thải; hệ thống sân vườn.,.

Với các hạng mục công trình như trên và căn cứ vào các quy định hiện hành về phân cấp công trình, Ban QLĐA hiện đang có 02 phương án phân cấp như sau:

1. Phương án thứ nhất: Phân cấp theo từng hạng mục công trình:

Hạng mục công trình sửa chữa lại các khối nhà và hạ tầng kỹ thuật của Bệnh viện hiện hữu nhưng không làm thay đổi quy mô giường bệnh (quy mô 400 gường bệnh). Như vậy cấp công trình giữ nguyên theo công trình hiện hữu là cấp II (theo quy định tại mục 1.1.2.1 Bảng 1.1 Phụ lục 1, Thông tư 03/2016/TT-BXD).

Hạng mục xây mới một khối nhà và mua sắm thiết bị phục vụ đáp ứng với quy mô 300 giường bệnh, cấp công trình cấp II (theo quy định tại mục 1.1.2.1 Bảng 1.1 Phụ lục 1, Thông tư 03/2016/TT-BXD).

Hạng mục xây mới một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật để đồng bộ giữa các khối nhà hiện hữu và khối nhà xây mới gồm: Hệ thống đường nội bộ; hệ thống cấp thoát, nước; Hệ thống xử lý nước thải; hệ thống cây xanh... cấp công trình là cấp IV.

* Như vậy Dự án có quy mô cấp công trình cao nhất là cấp II

2. Phưong án 2:

Phân cấp trên tổng quy mô giường bệnh: Tổng số giường bệnh sau khi hoàn thành Dự án là 700 giường (trong đó 400 giường thuộc Bệnh viện hiện hữu, 300 giường xây mới). Theo quy định tại mục 1.1.2.1 Bảng 1.1 Phụ lục 1, Thông tư 03/2016/TT-BXD thì Bệnh viện đa khoa có tổng số giường từ 500 đến 1.000 giường thì cấp công trình là cấp I.

* Như vậy Dự án có quy mô cấp công trình là cấp I.

Vậy Ban Quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh Đắk Nông xin hỏi với 02 phương án phân cấp công trình như trên thì phương án nào là đúng và phù hợp với quy định?

Trả lời:

Dự án nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông gồm các công trình: sửa chữa lại các khối nhà và hạ tầng kỹ thuật của Bệnh viện hiện hữu không làm thay đổi quy mô giường bệnh (quy mô 400 giường bệnh); xây mới một khối nhà và mua sắm thiết bị phục vụ đáp ứng quy mô 300 giường bệnh; xây mới một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật (hệ thống đường nội bộ; hệ thống cấp thoát, nước; hệ thống xử lý nước thải; hệ thống sân vườn, ...). Dự án đầu tư xây dựng nêu trên gồm các công trình cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới, các công trình xây dựng này là độc lập. Do đó, cấp công trình được xác định theo nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Cục Giám định