Hướng dẫn phân cấp công trình đối với công trình cải tạo sửa chữa nhà làm việc ban Đảng thuộc Tỉnh ủy

Ngày cập nhật: 22/07/2021

Hỏi: (Nguyễn Bá Huân - Nguyenbahuan.xdtn@gmail.com)

Tôi đang tham gia dự án cải tạo sửa chữa nhà làm việc ban Đảng thuộc Tỉnh uỷ. Cho tôi hỏi, đối với công trình cải tạo, sửa chữa này thì công trình thuộc công trình cấp mấy, và căn cứ theo quy định nào?

Trả lời:

Căn cứ các quy định nêu tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng và Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BXD, Cục Giám định có ý kiến như sau:

Cấp của công trình độc lập được xác định căn cứ vào “các tiêu chí xác định cấp”( ) theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD. Xác định cấp cho công trình hiện hữu được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp như sau:

1. Trường hợp sửa chữa, cải tạo, nâng cấp không làm thay đổi các tiêu chí xác định cấp của công trình hiện hữu thì cấp của công trình trước và sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp không thay đổi.

2. Trường hợp khác với nội dung nêu tại mục 1 Văn bản này thì cấp của công trình sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp được xác định theo quy định của pháp luật tại thời điểm phê duyệt dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình, căn cứ vào các tiêu chí xác định cấp của công trình sau sửa chữa, cải tạo, nâng cấp.

Cục Giám định