Hướng dẫn xác định loại công trình đối với “Đường dây cáp treo cấp điện cho khu dân cư có cấp điện áp từ 0,4kV đến 35kV; Đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp ≤ 110kV”.

Ngày cập nhật: 21/07/2021

Hỏi: (Vũ Tiến Dũng - vutiendung235@gmail.com)

Theo quy định tại Mục 5 Phần II Phụ lục I Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì công trình đường dây điện và trạm biến áp thuộc công trình công nghiệp. Tại Mục 5 Phần II Phụ lục I Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 điều chỉnh là công trình đường dây truyền tải điện và trạm biến áp.  Tại Mục 33 và Mục 34 Điều 3 Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2026 của Bộ Công thương quy định hệ thống điện truyền tải định nghĩa: “Lưới điện phân phối là phần lưới điện bao gồm các đường dây và trạm điện có cấp điện áp đến 110 kV. Lưới điện truyền tải là phần lưới điện bao gồm các đường dây và trạm điện có cấp điện áp trên 110 kV”.

Tôi xin hỏi đối với các trường hợp cụ thể sau có thuộc công trình công nghiệp không? Nếu không thì phân loại thuộc loại công trình nào?

- Đường dây cáp treo cấp điện cho khu dân cư có cấp điện áp từ 0,4kV đến 35kV;

- Đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp ≤ 110kV.

Trả lời:

Căn cứ các quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (được sửa đổi tại Luật Xây dựng số 62/2020/QH14) và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, Cục Giám định có ý kiến như sau:

Công trình đường dây có cấp điện áp từ 0,4kV đến 35kV, công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp ≤ 110kV thuộc loại công trình năng lượng - công trình công nghiệp theo quy định tại mục II phụ lục I Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

 Cục Giám định