Xác định loại công trình đối với công trình “cổng chào”

Ngày cập nhật: 13/07/2021

Hỏi: (Nguyễn Tuấn Anh - luuvanminh19811981@gmail.com)

Tôi xin hỏi, công trình cổng chào đế móng bê tông cốt thép, thiết kế hệ khung thép, bố trí hệ thống led chiếu sáng thuộc loại công trình nào?

Trả lời:

Căn cứ các quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (được sửa đổi tại Luật Xây dựng số 62/2020/QH14) và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Cục Giám định có ý kiến như sau:

Công trình “cổng chào” thuộc loại công trình sử dụng cho mục đích dân dụng (công trình dân dụng) theo quy định tại mục I phụ lục I Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

Cục Giám định