Phân chia gói thầu dịch vụ công ích đô thị

Ngày cập nhật: 07/04/2021

Hỏi: (Phạm Tuấn Sơn - pham.tuanson@yahoo.com)

Các dịch vụ công ích đô thị như: Quét nhặt, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; Chăm sóc hoa cây xanh công viên - đường phố; Duy tu bảo dưỡng đường bộ; Quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng gộp thành 01 (một) gói thầu để đấu thầu có phù hợp không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Đấu thầu năm 2013 và điểm a khoản 3 Điều 6 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và sự hợp lý về quy mô gói thầu.

Đối với vấn đề của ông Phạm Tuấn Sơn, việc phân chia gói thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.     

          Cục Hạ tầng kỹ thuật