Thủ tục xét cấp chứng chỉ hành nghề Chỉ huy trưởng

Ngày cập nhật: 25/01/2019

Hỏi: (Nguyễn Quốc Hiển - quochien.engineer@gmail.com)

 Tôi xin hỏi: Bộ Xây dựng hoặc các Sở Xây dựng có cấp chứng chỉ hành nghề Chỉ huy trưởng không? Có phải thi sát hạch hành nghề chỉ huy trưởng không? Hay chỉ xin cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng tại các trung tâm đào tạo?

Trả lời:

 Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ huy trưởng công trường không phải là chức danh yêu cầu chứng chỉ hành nghề. Đề nghị công dân Nguyễn Quốc Hiển nghiên cứu Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng để biết điều kiện hành nghề đối với chỉ huy trưởng công trường.


CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG