Kế thừa và phát triển Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943(01/04/2023)

Sáng 29/3, tại Hà Nội, Báo Đại biểu nhân dân đã tổ chức Tọa đàm Nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức cho con người Việt Nam trong thực hiện cách mạng văn hóa Việt Nam theo tinh thần "Đề cương về văn hóa Việt Nam" năm 1943, tính kế thừa và phát triển qua các giai đoạn lịch sử.

12
Tìm theo ngày :