Đến năm 2030, Cà Mau phấn đấu là một trong những tỉnh, thành phố chuyển đổi số thành công của cả nước(19/07/2022)

Đây là một trong những mục tiêu được đề ra trong Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Cà Mau đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tìm theo ngày :