Ban hành Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở của Bộ Xây dựng giai đoạn 2023-2025(13/07/2023)

Ngày 13/7/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 722/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở của Bộ Xây dựng giai đoạn 2023-2025.

Tìm theo ngày :