Cải cách hành chính gắn với quá trình chuyển đổi số ngành Xây dựng(15/02/2022)

Nền hành chính Nhà nước bao gồm 4 yếu tố chính cấu thành, đó là: Thể chế; Tổ chức bộ máy; Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Tài chính công. Quá trình xây dựng và phát triển của đất nước ta, nền hành chính đã có những cải cách để phù hợp với sự phát triển và hội nhập, phù hợp với xu thế phát triển chung của các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Chính vì vậy, cải cách hành chính (CCHC) được Đảng, Nhà nước xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược để đưa nước ta phát triển nhanh, bền vững. Các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về CCHC đã được ban hành và tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC từ Trung ương tới cơ sở.

<<1...4567...13>>
Tìm theo ngày :