Bộ Xây dựng triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10(10/10/2022)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và các Quyết định số 1092/QĐ BTTTT ngày 16/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg, ngày 27/9/2022, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 843/QĐ-BXD Ban hành Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia của Bộ Xây dựng năm 2022. Trong đó, xác định cụ thể trách nhiệm, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch; việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm đủ nguồn lực, thiết thực, chất lượng và hiệu quả.

Tìm theo ngày :