Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng triển khai Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ(28/05/2021)

Ngày 25/5/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 615/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng triển khai Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

123
Tìm theo ngày :